A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2007
 • Ogłoszenie o zamówieniu zadanie nr 9/2007

  zadanie nr 9/2007 odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
  Woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  Tel.(o-41) 254-11-04, 254-11-72, fax. (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.pl  ogłasza przetarg nieograniczony na:
  zadanie nr 9/2007 odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  z budynku Urzędu Gminy Bliżyn i budynków komunalnych oraz odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy Bliżyn

  Strona internetowa Zamawiającego ze SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79 a – pokój nr 10.

  Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy Bliżyn i budynków komunalnych oraz
  odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy Bliżyn.
  CPV 90.00.00.00-7, 90.12.12.00-3, 90.12.13.10-7, 90.12.14.00-5, 90.12.22.00-3.

  Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części.
  Szczegółowe informacje o poszczególnych częściach zamówienia przedstawione
  są w SIWZ.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych-maksymalnie trzech.
  Miejsce świadczenia usług: teren Gminy Bliżyn
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2008r.

  Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,.
  2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
  3. Posiadają właściwą decyzję Wójta Gminy Bliżyn na świadczenie usług objętych zamówieniem.
  4. Dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.
  5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia,
  w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

  Zamawiający nie wymaga składania wadium.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena z wagą 100% określona oddzielnie dla każdej części.
  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2007r. do godz. 8.45
  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2007r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego
  pokój nr 10.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.
  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
  Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Stachoń w godz. od 8.00 do 15.00.
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2007 roku pod nr 229934-2007


  Data wprowadzenia: 2007-11-22 1500
  Data upublicznienia: 2007-11-22
  Art. czytany: 2902 razy

  » Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 163180 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn