A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wołów
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie (GOK)
 • Statut Gminnego Ośrodka Kultury  UCHWAŁA Nr XVII/132/2001
  Rady Gminy w Bliżynie
  z dnia 21 lutego 2001 r.
  w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 'h', art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Nadaje się statut instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w brzmieniu załącznika do uchwały.
  § 2. Traci moc dotychczasowy statut GOK w Bliżynie stanowiący załącznik do uchwały Nr 24/93 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 10 sierpnia 1993r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury i nadania statutu połączonej instytucji.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych, jak również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  ZAŁĄCZNIK
  STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BLIŻYNIE
  Rozdział I
  Postanowienia ogólne.
  § 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Bliżynie Nr XIV z dn. 11 X 1976r. oraz uchwałą Rady Gminy w Bliżynie Nr 25/93 z dnia 10 VIII 93r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.
  § 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 art. 32).
  6. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113).
  7. Niniejszego statutu.
  § 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Staszica 16d zwany 'Zameczkiem'.
  2. Terenem działania Ośrodka jest teren gminy Bliżyn.
  3. Ośrodek może również działać na terenie województwa świętokrzyskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.
  4. Organizatorem Ośrodka jest Rada Gminy w Bliżynie.
  § 4. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
  Rozdział II
  Cel i zakres działania Ośrodka.
  § 5. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, kultury fizycznej i czytelnictwa mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
  § 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
  1. W zakresie upowszechniania kultury:
  1) wypracowywanie programu działalności kulturalnej w gminie,
  2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  3) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów itp.,
  4) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
  5) prowadzenie biblioteki instruktażowo - metodycznej,
  6) działalność instruktażowo - metodyczna,
  7) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
  8) organizacja i prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie muzyki, plastyki, sztuki estradowej, języków obcych itp.,
  9) koordynacja organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy,
  10) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
  2. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
  1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
  2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu i prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,
  4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
  5) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury,
  6) prowadzenie wypożyczalni, czytelni, filii i punktów bibliotecznych w terenie.
  3. W zakresie kultury fizycznej:
  1) popularyzacja rekreacji ruchowej,
  2) organizowanie zajęć i zawodów oraz imprez sportowo - rekreacyjnych,
  3) inspirowanie i wspieranie działalności sportowej w terenie,
  4) udzielanie pomocy działającym klubom sportowym.
  § 7. Ośrodek i jego oddziały przy wykonywaniu zadań współpracują z towarzystwami i fundacjami.
  Rozdział III
  Organy zarządzające i doradcze.
  § 8. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.
  2. Zarząd Gminy może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu Ośrodkiem.
  3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy na czas określony - 5 lat z zastrzeżeniem ust. 5.
  4. Powołanie Dyrektora następuje po przeprowadzeniu konkursu. W przypadku niewyłonienia kandydata w drodze konkursu dyrektorem zostaje osoba powołana przez Zarząd Gminy na okres 2 lat.
  5. Kadencja Dyrektora urzędującego w dacie uchwalenia statutu upływa w dniu 30.06.2002r.
  6. Zwierzchnikiem Dyrektora Ośrodka jest Wójt Gminy Bliżyn.
  7. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pozostałych pracowników Ośrodka wykonuje Dyrektor.
  8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa zatwierdzony przez Zarząd Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.
  9. Dyrektor Ośrodka może za zgodą Zarządu Gminy powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.
  10. Dyrektor Ośrodka może na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwali.
  11. Za zgodą Rady Gminy Ośrodek Kultury może powoływać swoje oddziały.
  12. Gminny Ośrodek Kultury korzysta z pomocy instruktażowo - metodycznej:
  a) Biblioteki Powiatowej w Skarżysku-Kamiennej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w zakresie działalności bibliotek;
  b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w zakresie działalności kulturalno - oświatowej.
  13. Nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek sprawuje Biblioteka Powiatowa w Skarżysku - Kamiennej, a w zakresie działalności kulturalno - oświatowej Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
  Rozdział IV
  Gospodarka finansowa.
  § 9. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych, o których mowa w § 2, kierując się zasadami efektywności wykorzystania posiadanych środków.
  2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan działalności ośrodka opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez Zarząd zawierający planowane:
  - usługi,
  - koszty,
  - przychody,
  - remonty i konserwacje środków trwałych,
  - inwestycje.
  § 10. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
  2. Udział dochodów własnych Ośrodka, o którym mowa w ust. 1, określa się w wysokości minimum 10 % w stosunku do dotacji z budżetu gminy.
  3. Ośrodek pozyskuje dochody własne z:
  - prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.,
  - sprzedaży własnych wydawnictw,
  - sprzedaży książek,
  - organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
  - wypożyczanie sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów itp.,
  - wynajmu sal,
  - obsługi słupów ogłoszeniowych,
  - dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
  - koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,
  - sprzedaży biletów na imprezy własne,
  - promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
  - usług reklamowych,
  - z innych usług związanych z działalnością statutową.
  § 11. Dyrektor Ośrodka realizuje plan finansowy, w razie potrzeby przedkłada Zarządowi projekty jego zmian, zapewnia ewidencję rachunkową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  § 12. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia w celu realizacji zadań statutowych.
  § 13. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność, w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.
  Rozdział V
  Postanowienia końcowe.
  § 14. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie. 26 - 120 Bliżyn.
  § 15. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.


  Data wprowadzenia: 2003-11-24 1135
  Data upublicznienia: 2003-11-24
  Art. czytany: 4611 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Walachnia
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn