Ogłoszenie o sesji w dniu 26 października 2023 r. g. 9.00

2023-10-17 1139
Art. czytany: 257 razy

Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 26 października 2023r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony okres 2023 roku:
a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
7.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:
a) wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej na kadencję 2024-2027.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023- 2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2023 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) zmiany uchwały Nr XLIX/343/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 września 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z nich,
e) udzielenia w 2023 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.
9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.