Uchwała Nr XIII/107/04 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Blizyn.

2004-05-10 1340
Art. czytany: 2337 razy

Z dnia: 27 kwietnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 3, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gminnych (Dz. U z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Bliżynie uchwala, co następuje.

§ 1


Ustala dla dróg gminnych na terenie gminy Bliżyn wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

§ 2


Opłaty, o których mowa w § 1 dotyczą:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 3


1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni i ciągów pieszych pasa drogowego drogi gminnej. pasa drogowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 4 niniejszej uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1,50 zł.
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 do 50 % szerokości - 2,50 zł.
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł.
2. Dla pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.
3. Za zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 4


1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mówi § 2 ust. 2 ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym 7,50 zł.
2) w obszarze zabudowanym 20,00 zł.
3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym 100,00 zł.
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt 1, 2 i 3,
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 5


1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 2 pkt 3 ustala się stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- poza terenem zabudowanym - 0,25 zł.
- w terenie zabudowanym - 0,25 zł.
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,25 zł.
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) - 0,25 zł.
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 1,00 zł.
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
1) za 1 m2 powierzchni reklamy - - 1,00 zł.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Bąk