(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
» Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami.
» Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego
» Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Bliżyn - stan na dzień ślubowania
 • Plany przestrzennego zagospodarowania
 • Obwieszczenia dotyczące planów przestrzennego zagospodarowania
 • O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.11.2023 r. WÓJTA GMINY BLIŻYN

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bliżyn Uchwały Nr XXVI/197/2021 z dnia 23 września 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn - „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn.
  Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn, zostały określone na załączniku graficznym do powyższej uchwały, który jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bliżynie.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Wójta Gminy Bliżyn na adres: 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A.
  Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy albo nazwę i siedzibę oraz przedmiot wniosku z oznaczeniem lokalizacji nieruchomości, której dotyczy.
  ------
  Na podstawie art. 39 ust 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
  Wnoszący wnioski lub uwagi podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby oraz przedmiot uwagi lub wniosku, z oznaczeniem lokalizacji nieruchomości.
  Wnioski lub uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
  podpisem, na adres e-mail: [email protected]

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą: ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Bliżyn.
  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Bliżyn, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bliżyn za pomocą nr telefonu: 41 25 41 104 lub 41 25 41 172
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  4. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres.
  5. Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2021 r., poz. 2404).
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie umowy z Administratorem, a tym podmiotem.
  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego opracowania.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone przez Państwo – jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Bliżyn Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Data wprowadzenia: 2023-11-08 1423
  Data upublicznienia: 2023-11-08
  Art. czytany: 2046 razy

  » BLIŻYN 3 - ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO ZAWIADOMIENIA - rozmiar: 4527940 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Obwieszczenie - przystąpienie do zmiany MPZP Bliżyn 3 - rozmiar: 820560 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn