(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2024
» Informacje o planowanych pomiarach PEM
» Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu - droga powiatowa Brzeście - Zagórze
» Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Radomiu
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r.
 • Nabór na wolne stanowiska
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

  I. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b)wykształcenie wyższe w dziedzinach związanych z ochroną środowiska lub administracyjne,
  c) znajomość regulacji ustawowych w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne,
  d) umiejętność obsługi komputera,
  e) pełna zdolność do czynności prawnych
  f) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

  II. Wymagania dodatkowe:
  a) doświadczenie lub staż zawodowy w wymaganych specjalnościach
  b) ukończone kursy i szkolenia związane z samorządem i administracją
  c)znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych
  d) referencje i opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Wykonywanie zadań gminy z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne.

  IV. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny
  b)życiorys – curriculum vitae
  c) kwestionariusz osobowy
  d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  e) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów)
  f) dokumenty potwierdzające staż pracy
  g) inne dokumenty dotyczące kwalifikacji i umiejętności
  h) oświadczenie o stanie zdrowia
  i) oświadczenie o niekaralności

  Wymagane dokumenty należ składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą teczce lub kopercie z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami”

  w terminie do dnia 31 maja 2011 roku do godz 1500 .


  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugblizyn.bip.doc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

  V. Informacja:
  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I – etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert
  II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
  Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nie określony.


  Bliżyn dnia 12.05.2011r.


  Data wprowadzenia: 2011-05-12 1241
  Data upublicznienia: 2011-05-12
  Art. czytany: 6927 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn